Νομικοί έλεγχοι ακινήτων πριν από την πώληση

Οι συναλλαγές ακινήτων περιλαμβάνουν πολύπλοκες νομικές διαδικασίες που πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για να διασφαλιστεί η ομαλή και επιτυχημένη πώληση. Πριν από την πώληση ενός ακινήτου, είναι ζωτικής σημασίας η διενέργεια μιας σειράς νομικών ελέγχων για την προστασία τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή. Αυτοί περιλαμβάνουν την επανεξέταση του τίτλου ιδιοκτησίας, τη διενέργεια έρευνας τίτλου, την εξέταση του ιστορικού ιδιοκτησίας, τον έλεγχο για εμπράγματα βάρη και τη διασφάλιση ενός καθαρού και εμπορεύσιμου τίτλου.

Η εξέταση του τίτλου ιδιοκτησίας είναι το πρώτο βήμα των νομικών ελέγχων ακινήτων πριν από την πώληση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την επαλήθευση της ιδιοκτησίας του ακινήτου και τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν νομικά ζητήματα ή αμφισβητήσεις σχετικά με την ιδιοκτησία του. Η ενδελεχής εξέταση του τίτλου ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή πιθανών επιπλοκών ή νομικών διαφορών κατά τη διαδικασία πώλησης.

Επανεξέταση του τίτλου του ακινήτου

Η εξέταση του τίτλου ιδιοκτησίας είναι ένα ουσιαστικό βήμα στη διαδικασία πώλησης ακινήτων, καθώς παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του νομικού καθεστώτος ιδιοκτησίας και των πιθανών βαρών που σχετίζονται με το ακίνητο. Αυτή η ενδελεχής εξέταση διασφαλίζει ότι ο πωλητής έχει το νόμιμο δικαίωμα να μεταβιβάσει την κυριότητα και ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς απαιτήσεις ή εμπράγματα βάρη που ενδέχεται να εμποδίσουν την πώληση. (έλεγχος τίτλων ακινήτου)

Έτσι μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν πιθανά ζητήματα, όπως απλήρωτοι φόροι, υποθήκες ή διευκολύνσεις, προτού το ακίνητο εισαχθεί προς πώληση. Αυτό όχι μόνο προστατεύει τα συμφέροντα του πωλητή, αλλά παρέχει επίσης τη διαβεβαίωση στους δυνητικούς αγοραστές ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από τυχόν νομικές επιπλοκές.
Κατά την εξέταση του τίτλου ιδιοκτησίας, είναι ζωτικής σημασίας να επαληθευτεί η αλυσίδα ιδιοκτησίας και να διασφαλιστεί ότι ο τίτλος είναι σαφής και εμπορεύσιμος. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των δημόσιων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων, των υποθηκών και των δικαστικών εγγράφων, για την ανίχνευση του ιστορικού της ιδιοκτησίας και τον εντοπισμό τυχόν διαλείψεων στην αλυσίδα.

Εξετάζοντας το ιστορικό ιδιοκτησίας

Η εξέταση του ιστορικού ιδιοκτησίας παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του παρελθόντος του ακινήτου και επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση τυχόν πιθανών ζητημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την πώληση. Με την εμβάθυνση στο ιστορικό ιδιοκτησίας, μπορεί κανείς να αποκαλύψει σημαντικές λεπτομέρειες όπως η αλυσίδα ιδιοκτησίας, τυχόν προηγούμενες διαφωνίες ή νομικές ενέργειες και η νομιμότητα των αξιώσεων του σημερινού ιδιοκτήτη. Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της εμπορευσιμότητας του ακινήτου και τη διασφάλιση της ομαλής και νόμιμης συναλλαγής.

Το ιστορικό ιδιοκτησίας αποκαλύπτει τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας από το ένα μέρος στο άλλο με την πάροδο του χρόνου. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τυχόν κενών ή ασυμφωνιών στην αλυσίδα ιδιοκτησίας, οι οποίες θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πιθανά νομικά ζητήματα ή αξιώσεις επί του ακινήτου. Επιτρέπει επίσης την εξέταση τυχόν ενεχύρων, υποθηκών ή βαρών που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί στο ακίνητο από προηγούμενους ιδιοκτήτες. Αυτά τα βάρη μπορεί να επηρεάσουν την αξία του ακινήτου και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστούν πριν προχωρήσει η πώληση.

Η εξέταση του ιστορικού ιδιοκτησίας είναι ένα κρίσιμο βήμα στους νομικούς ελέγχους ακινήτων πριν από την πώληση ενός ακινήτου. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας ιδιοκτησίας, των πιθανών νομικών ζητημάτων και τυχόν διαφορών ή ενεργειών που έχουν γίνει σε σχέση με το ακίνητο.

Έλεγχος για εμπράγματες δεσμεύσεις και βάρη

Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση τυχόν ενέχυρων ή βαρών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής και νομικά ασφαλούς συναλλαγής ακινήτων. Το εμπράγματο βάρος είναι μια νομική απαίτηση κατά ενός ακινήτου, που συχνά χρησιμοποιείται ως εγγύηση για ένα χρέος, ενώ το βάρος αναφέρεται σε οποιονδήποτε νομικό περιορισμό ή χρέος επί του τίτλου του ακινήτου. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν υποθήκες, απλήρωτους φόρους, απλήρωτους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή οποιαδήποτε άλλα ανεξόφλητα χρέη που σχετίζονται με το ακίνητο. Η διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για εμπράγματα βάρη και βάρη είναι ένα σημαντικό βήμα τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές, καθώς βοηθά στην αποκάλυψη πιθανών προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν τη μεταβίβαση της κυριότητας.

Για να ελέγξετε για εμπράγματα βάρη, συνιστάται να προσλάβετε μια επαγγελματική εταιρεία αναζήτησης τίτλων ή έναν δικηγόρο ακινήτων που ειδικεύεται στις συναλλαγές ακινήτων. Αυτοί οι ειδικοί έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων και αρχεία που μπορούν να αποκαλύψουν τυχόν εκκρεμή εμπράγματα βάρη επί του ακινήτου.

Εξασφάλιση ενός σαφούς και εμπορεύσιμου τίτλου

Η εξασφάλιση ενός σαφούς και εμπορεύσιμου τίτλου είναι απαραίτητη για μια ομαλή και ασφαλή συναλλαγή ακινήτων, παρέχοντας στους αγοραστές και τους πωλητές ηρεμία και αποφεύγοντας πιθανές νομικές επιπλοκές. Ένας καθαρός τίτλος αναφέρεται σε ένα ακίνητο που είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε νομικές διαφορές ή αξιώσεις, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να έχει πλήρη και αδιαμφισβήτητα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Από την άλλη πλευρά, ένας εμπορεύσιμος τίτλος σημαίνει ότι το ακίνητο μπορεί εύκολα να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλο μέρος χωρίς εμπόδια.

Επαλήθευση αδειών

Η επαλήθευση των αδειών περιλαμβάνει τη διενέργεια ενδελεχούς εξέτασης της τεκμηρίωσης του ακινήτου για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς και να διασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. (ελεγχος ακινητου απο μηχανικο) Το βήμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας στη διαδικασία πώλησης ακινήτων, καθώς συμβάλλει στην μείωση πιθανών νομικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Ελέγχοντας τις άδειες και τις εγκρίσεις, οι πωλητές μπορούν να παρέχουν στους δυνητικούς αγοραστές τη διαβεβαίωση ότι το ακίνητο έχει αναπτυχθεί και διατηρηθεί σύμφωνα με το νόμο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης, είναι σημαντικό να εξετάζονται διάφορες άδειες και εγκρίσεις που μπορεί να ισχύουν για το ακίνητο, όπως οικοδομικές άδειες, άδειες χωροθέτησης, περιβαλλοντικές άδειες και άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων.

Οι οικοδομικές άδειες διασφαλίζουν ότι κάθε εργασία κατασκευής ή ανακαίνισης στο ακίνητο έχει εγκριθεί από τις τοπικές αρχές και πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας. Οι άδειες χωροθέτησης επιβεβαιώνουν ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους καθορισμένους κανονισμούς χωροθέτησης. Οι περιβαλλοντικές άδειες είναι απαραίτητες για ακίνητα που ενδέχεται να έχουν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυτά που βρίσκονται κοντά σε προστατευόμενες περιοχές ή πηγές νερού. Οι επαγγελματικές άδειες απαιτούνται για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, όπως ακίνητα προς ενοικίαση ή επιχειρήσεις που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις. Πραγματοποιώντας ενδελεχή έλεγχο των αδειών, οι πωλητές μπορούν να παρέχουν στους δυνητικούς αγοραστές τη βεβαιότητα ότι το ακίνητο έχει αναπτυχθεί νόμιμα και είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς.

Έλεγχος για άδειες ανακαίνισης ή προσθήκης

Η εξέταση της ύπαρξης αδειών για ανακαινίσεις ή προσθήκες στο ακίνητο είναι μια ζωτικής σημασίας πτυχή της δέουσας επιμέλειας στη διαδικασία πώλησης ακινήτων. Κατά την
πώληση ενός ακινήτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τυχόν ανακαινίσεις ή προσθήκες που έγιναν στο ακίνητο έγιναν με τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, διότι εργασίες χωρίς άδεια μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές νομικές συνέπειες τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή.

Χωροταξική νομοθεσία

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς χωροθέτησης, είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογηθεί διεξοδικά η προβλεπόμενη χρήση γης του ακινήτου. Οι κανονισμοί οριοθέτησης υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη περιοχή ή ένα αγροτεμάχιο, είτε πρόκειται για κατοικία, είτε για εμπορική, βιομηχανική ή άλλη χρήση. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται σύμφωνα με την καθορισμένη κατηγορία χωροθέτησης.

Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των τοπικών νόμων περί ζωνών, την επανεξέταση του χαρακτηρισμού της ζώνης του ακινήτου και την επαλήθευση ότι η τρέχουσα χρήση ευθυγραμμίζεται με τις επιτρεπόμενες χρήσεις που περιγράφονται στους κανονισμούς. Οι κανονισμοί οριοθέτησης θεσπίζονται για να διασφαλίσουν την οργάνωση της χρήσης γης και τον διαχωρισμό των ασύμβατων χρήσεων. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς οριοθέτησης μπορεί να οδηγήσει σε νομικές συνέπειες, όπως πρόστιμα ή ακόμη και το αναγκαστικό κλείσιμο μιας επιχείρησης.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αξιολογούν προσεκτικά τη χωροταξική νομοθεσία πριν από την πώληση, ώστε να αποφεύγονται πιθανά ζητήματα και να διασφαλίζεται η ομαλή διαδικασία συναλλαγής.

Προστατεύοντας τα συμφέροντά σας

Η διαφύλαξη των συμφερόντων σας κατά τη διαδικασία πώλησης ακινήτων απαιτεί μια προληπτική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών ή καθυστερήσεων που ενδέχεται να προκύψουν. Αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια ενδελεχών νομικών ελέγχων για να διασφαλιστεί ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα είναι εντάξει και ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από τυχόν βάρη ή διαφορές. Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των συμφερόντων σας είναι η επαλήθευση του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση του ιστορικού ιδιοκτησίας, τον έλεγχο για τυχόν εμπράγματα βάρη και τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν νομικές διαφορές ή αξιώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πώληση.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, όπως οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις χωροθέτησης και περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Με την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων πριν από την καταχώριση του ακινήτου προς πώληση, μπορείτε να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις ή επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Διαδικασία πώλησης

Για να διασφαλίσετε μια επιτυχημένη πώληση ακινήτου, η πλήρης κατανόηση της διαδικασίας είναι αρκετά σημαντική. Η πώληση ενός ακινήτου περιλαμβάνει διάφορα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σχολαστικά για την προστασία των συμφερόντων τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία πώλησης είναι ο ακριβής προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου. Αυτό απαιτεί τη διενέργεια ενδελεχούς ανάλυσης της αγοράς, την εξέταση συγκρίσιμων ακινήτων στην περιοχή και τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως η τοποθεσία, η κατάσταση και οι ανέσεις. Ο καθορισμός της σωστής τιμής είναι απαραίτητος για την προσέλκυση δυνητικών αγοραστών και την εξασφάλιση μιας δίκαιης συμφωνίας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης, είναι ζωτικής σημασίας ο προσεκτικός χειρισμός των διαπραγματεύσεων και των προσφορών. Οι πωλητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να διαπραγματευτούν την τιμή, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης. Η ενδελεχής εξέταση και κατανόηση των σχετικών νομικών εγγράφων, όπως οι
συμφωνίες αγοράς και οι δηλώσεις γνωστοποίησης, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των συμφερόντων του πωλητή και την αποφυγή πιθανών νομικών ζητημάτων.

Αναζήτηση νομικών συμβουλών

Η αναζήτηση νομικών συμβουλών από εξειδικευμένο επαγγελματία μπορεί να παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση και να διασφαλίσει ότι όλες οι νομικές πτυχές της διαδικασίας πώλησης αντιμετωπίζονται με ακρίβεια και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η πώληση ενός ακινήτου περιλαμβάνει διάφορα νομικά ζητήματα και είναι ζωτικής σημασίας
να έχετε μια εμπεριστατωμένη κατανόηση αυτών των περιπλοκών για να αποφύγετε τυχόν νομικές παγίδες.

Ένας δικηγόρος ακινήτων μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές σε θέματα όπως ο τίτλος ιδιοκτησίας, οι κανονισμοί χωροθέτησης, οι συμβάσεις και τυχόν πιθανές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση. Μπορεί να επανεξετάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να εντοπίσει τους πιθανούς νομικούς κινδύνους και να παρέχει καθοδήγηση για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας πώλησης. Επιπλέον, η αναζήτηση νομικών συμβουλών μπορεί επίσης να βοηθήσει τους πωλητές να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, διασφαλίζοντας ότι δεν θα τους εκμεταλλευτούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με δυσμενείς όρους. Οι νόμοι περί ακινήτων μπορεί να διαφέρουν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη, και ένας εξειδικευμένος δικηγόρος μπορεί να παρέχει στους πωλητές ακριβείς πληροφορίες ειδικά για την τοποθεσία τους.

Μπορεί να εξηγήσει τις νομικές απαιτήσεις για τις γνωστοποιήσεις, τις επιθεωρήσεις και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν οι πωλητές. Αναζητώντας νομικές συμβουλές, οι πωλητές μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο γνωρίζοντας ότι τα συμφέροντά τους προστατεύονται και ότι όλα τα πιθανά νομικά ζητήματα αντιμετωπίζονται εγκαίρως και με τον κατάλληλο τρόπο.

Νομικοί έλεγχοι ακινήτων

Νομικοί έλεγχοι ακινήτων

Συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο ακινήτων

Για να διασφαλιστεί η ομαλή και νομικά ορθή διαδικασία πώλησης, η αναζήτηση νομικών συμβουλών καθίσταται ζωτικής σημασίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Όταν πρόκειται για πολύπλοκες συναλλαγές όπως η πώληση ακινήτων, είναι συνετό να συμβουλεύεστε έναν δικηγόρο ακινήτων. Οι εν λόγω επαγγελματίες ειδικεύονται στο δίκαιο της ακίνητης
περιουσίας και μπορούν να παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης.

Η διαβούλευση με έναν δικηγόρο ακινήτων προσφέρει πολλά οφέλη. Πρώτον, έχουν πλήρη κατανόηση των νομικών απαιτήσεων που εμπλέκονται στις πωλήσεις ακινήτων. Μπορούν να επανεξετάσουν και να συντάξουν σημαντικά έγγραφα, όπως συμφωνίες πώλησης, συμβόλαια και δηλώσεις γνωστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες νομικές διατάξεις. Αυτό συμβάλλει στην προστασία των πωλητών από πιθανές ευθύνες και διαφορές που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Επιπλέον, οι δικηγόροι ακινήτων μπορούν να διεξάγουν ενδελεχή έλεγχο του ακινήτου, εντοπίζοντας τυχόν πιθανά νομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από την
πώληση. Η εμπειρογνωμοσύνη τους μπορεί να βοηθήσει τους πωλητές να περιηγηθούν στις πολύπλοκες νομικές διαδικασίες και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Συμβουλευόμενοι έναν δικηγόρο ακινήτων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο γνωρίζοντας ότι τα συμφέροντά τους προστατεύονται και ότι η διαδικασία πώλησης διεξάγεται με νομικά ορθό τρόπο.

Εξασφαλίζοντας μια ομαλή και απροβλημάτιστη συναλλαγή

Ένα σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά είναι εντάξει. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση όλων των
σχετικών νομικών εγγράφων, όπως ο τίτλος ιδιοκτησίας, οι αποδείξεις φόρου ακίνητης περιουσίας και τυχόν σχετικές άδειες ή εγκρίσεις. Είναι σημαντικό να εξετάσετε αυτά τα
έγγραφα διεξοδικά για να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα ή ασυμφωνίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Με την προληπτική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, οι πωλητές μπορούν να αποφύγουν καθυστερήσεις ή επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν αργότερα στη διαδικασία.

Συνολικά, δίνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες, αντιμετωπίζοντας τα πιθανά ζητήματα και διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με τον αγοραστή, οι πωλητές μπορούν να εξασφαλίσουν μια συναλλαγή χωρίς προβλήματα που θα ωφελήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, η διενέργεια νομικών ελέγχων ακινήτων πριν από την πώληση ενός ακινήτου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής και χωρίς προβλήματα συναλλαγής. Η διαδικασία περιλαμβάνει την επανεξέταση του τίτλου ιδιοκτησίας, τη διενέργεια έρευνας τίτλου, την εξέταση του ιστορικού ιδιοκτησίας και τον έλεγχο για εμπράγματα βάρη. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένας σαφής και εμπορεύσιμος τίτλος, καθώς τυχόν προβλήματα μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να αποτρέψουν την πώληση του ακινήτου. Η κατανόηση της διαδικασίας πώλησης και η αναζήτηση νομικών συμβουλών, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με δικηγόρο ακινήτων, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τυχόν περιπλοκών που μπορεί να προκύψουν. Με τη λήψη αυτών των σημαντικών μέτρων, οι πωλητές μπορούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και να διασφαλίσουν μια επιτυχημένη πώληση.

Δικηγορικό Γραφείο Δευτεραίου Άννα και Συνεργάτες
Σταδίου 39, Αθήνα 6980559751