Νομικός έλεγχος ακινήτου

Νομικός έλεγχος ακινήτου

Έλεγχος ακινήτου από δικηγόρο (Έλεγχος Τίτλων)

Η παρουσία ενός δικηγόρου κατά την υπογραφή ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου θεωρείται καίρια.

Μόνο έτσι μπορούν να αποτρέπονται σφάλματα τα οποία μετά την υπογραφή του συμβολαίου δύναται να αποδειχθούν καταστροφικά.

Αρχικά, κάθε υποψήφιος αγοραστής μέσω ενός έμπειρου πρέπει :

 • Να ελέγξει την νομική κατάσταση του ακινήτου στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (έλεγχος τίτλων Ακινήτου – Νομικός έλεγχος ακινήτου ). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί εάν το ακίνητο φέρει βάρη (προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες, διεκδικήσεις κ.λπ.).
 • Περαιτέρω απαιτείται επισταμένος έλεγχος για να εξακριβωθεί η σειρά και η αλληλουχία των μεταβιβάσεων καθώς και η νομιμότητα του τρόπου κτήσης του εγγύτερου και απώτερου δικαιοπαρόχου.
 • Εν συνεχεία και μετά από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εφόσον το ακίνητο είναι «καθαρό» λαμβάνονται αντίγραφα των τίτλων του ακινήτου. Τα αντίγραφα αυτά απαιτούνται για την σύνταξη του συμβολαίου, η υπογραφή του οποίου διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου παρουσία του πωλητή, του αγοραστή και των δικηγόρων αμφότερων των πλευρών.

Όμως η ολοκλήρωση της μεταβίβασης δεν πραγματοποιείται μόνο με την υπογραφή του συμβολαίου.

 • Απαιτείται περαιτέρω και η μεταγραφή αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, όπου και επίσημα πλέον καταχωρείται στην μερίδα του νέου ιδιοκτήτη η κυριότητα του αγορασθέντος ακινήτου.

Εμείς με σύνεση, επιμέλεια και αμεσότητα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντικό αγοραστή ακινήτου προς διευκόλυνση και ορθότερη διαχείριση μιας αγοράς που φαντάζει απλή αλλά ενέχει συνέπειες, σε περίπτωση σφάλματος.

Νομικός έλεγχος ακινήτου Αμοιβή – Έλεγχος τίτλων Κόστος.

Το κόστος για την παραπάνω διαδικασία δεν είναι πάντα σταθερό. Καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες όπως το κόστος του ακινήτου, την τοποθεσία αυτού (εντός ή εκτός Αττικής) κ.α. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο το κόστος του ελέγχου καθορίζεται μέσω έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και του ενδιαφερομένου. Κατά κανόνα το κόστος ελέγχου τίτλων και του νομικού ελέγχου ακινήτου είτε κοστολογείται με το ελάχιστο ποσό ανά ώρα που θα απασχοληθεί ο δικηγόρος. Είτε με ποσοστό επί της εκατό (%) σύμφωνα με την αξία του ακινήτου.

Ο Έλεγχος τίτλων- Νομικός έλεγχος ακινήτου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή προσύμφωνου και την παράδοση προκαταβολής στον πωλητή.

Εφόσον ο έλεγχος τίτλων – νομικός έλεγχος ακινήτου από δικηγόρο έρθει εις πέρας και δεν υφίσταται κάποιο βάρος, πολεοδομική παράβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ο αγοραστής προβαίνει στην προκαταβολή για αγορά ακινήτου προς τον πωλητή.

Προσύμφωνο για αγορά ακινήτου – Ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς ακινήτου.

Η προκαταβολή στον πωλητή δίνεται μέσω ενός ιδιωτικού συμφωνητικού που συντάσσεται από δικηγόρο ή μέσω συμβολαιογραφικού προσυμφώνου. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη και δεν συνίσταται σε καμία περίπτωση η παράδοση χρημάτων ή προκαταβολής χωρίς την υπογραφή συμφωνητικού και των δύο μερών.

Για την υπογραφή των συμβολαίων ο πωλητής του ακινήτου θα πρέπει να έχει συλλέξει τα απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών κατά κύριο λόγο γίνεται από την πλευρά του πωλητή χωρίς αυτός όμως να αποτελεί κανόνα.

Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτου – αγορά ακινήτου.

 • Συμβόλαιο του πωλητή (τίτλος κτήση)
 • Ταυτότητα του πωλητή και αγοραστή και φωτοτυπίες αυτών.
 • Κτηματολογικό φύλλο – κτηματολογικό διάγραμμα.
 • Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εφόσον λειτουργεί γραφείο κτηματογράφησης.
 • Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Βεβαίωση μηχανικού για την μη ύπαρξη αυθαίρετων χώρων.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακινήτου.
 •  Οικοδομική άδεια σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Ε9
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. τελευταίων 5 ετών.
 • Φορολογική ενημερότητα του πωλητή. Σε περίπτωση που ο πωλητής αποτελεί νομικό πρόσωπο, διατηρεί επιχείρηση, ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία τότε απαραίτητη είναι και η ασφαλιστική ενημερότητα.

Σε περίπτωση υπογραφής του συμβολαίου από τρίτο άτομο  απαιτείται πληρεξούσιο.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου – Νομικός έλεγχος ακινήτου.

Στο επόμενο βήμα ο συμβολαιογράφος πρέπει να συντάξει την δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου. Στην συνέχεια το ποσό αυτό υποβάλλεται στην ΔΟΥ που βρίσκεται το ακίνητο από τον αγοραστή και λαμβάνει το ανάλογο πιστοποιητικό. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου ανέρχεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Υπό συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις ο αγοραστής απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. 

Σύνταξη Συμβολαίων 

Το επόμενο βήμα είναι η σύνταξη συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο και ο έλεγχος του σώματος από δικηγόρο για τυχόν διορθώσεις, παραλήψεις ή προσθέσεις. Την ημέρα υπογραφής των συμβολαίων ο δικηγόρος προβαίνει σε δεύτερο έλεγχο τίτλων στο υποθηκοφυλακείο για να αποκλείσει την περίπτωση εγγραφής νέων βαρών κατά το μεσοδιάστημα.

Μεταγραφή του Συμβολαίου.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ολοκληρώνεται με την μεταγραφή του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο ή αντίστοιχα στο Κτηματολόγιο. Ο συμβολαιογράφος παραδίδει αντίγραφα του συμβολαίου στον δικηγόρο του αγοραστή και αίτηση μεταγραφής του ακινήτου. Για την μεταγραφή αυτή απαιτείται η πληρωμή τέλους του οποίο ανέρχεται στο 0,475% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του τιμήματος ανάλογα του ποσού που είναι μεγαλύτερο, πλέον. Μετά από κάποιες ημέρες ο δικηγόρος παραλαμβάνει το πιστοποιητικό μεταγραφής. Ο αγοραστής δίνει αντίγραφο του συμβολαίου στον λογιστή του ώστε να περαστεί στο Ε9 και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Νομικός έλεγχος ακινήτου – Έλεγχος Τίτλων ακινήτου.

Ο Νομικός έλεγχος ακινήτου και η διαδικασία ελέγχου τίτλων είναι μία από της υπηρεσίες που παρέχουμε. Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία από την αρχή έως το τέλος αυτής και την κάλυψη των οποιαδήποτε βημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ο αγοραστής ή ο πωλητής του ακινήτου. 

Σημασία των αναζητήσεων τίτλων

Η σημασία των αναζητήσεων τίτλων στον τομέα των συναλλαγών ακινήτων δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Οι αναζητήσεις τίτλων χρησιμεύουν ως ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, καθώς επιτρέπουν στους υποψήφιους αγοραστές και τους νομικούς εκπροσώπους τους να αποκαλύψουν τυχόν πιθανά ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά τους να εξασφαλίσουν σαφή και εμπορεύσιμο τίτλο στην εν λόγω ακίνητη
περιουσία.

Διεξάγοντας μια ολοκληρωμένη εξέταση των δημοσίων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων πράξεων και υποθηκών τα μέρη που εμπλέκονται σε συναλλαγές ακινήτων μπορούν να διασφαλίσουν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένα για το ιστορικό ιδιοκτησίας και τις οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτή η γνώση όχι μόνο βοηθά στη μείωση του κινδύνου μελλοντικών διαφορών, αλλά διευκολύνει επίσης τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά με το εάν θα προχωρήσετε ή όχι σε μια δεδομένη συναλλαγή.

Μια πρόσθετη πτυχή που υπογραμμίζει τη σημασία των αναζητήσεων τίτλων είναι ο ρόλος τους στον εντοπισμό τυχόν δουλειών ή περιοριστικών όρων που μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση ενός ακινήτου. Οι δουλείες παρέχουν ορισμένα δικαιώματα σε άλλους σε ένα τμήμα της γης, ενώ οι περιοριστικές συμβάσεις επιβάλλουν περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο ένας ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την περιουσία του.

Ο εντοπισμός αυτών των στοιχείων κατά τη διαδικασία αναζήτησης τίτλου δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να εκτιμήσουν πώς αυτές οι συνθήκες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την προοριζόμενη χρήση για το ακίνητο ή να επηρεάσουν δυνητικά την αξία του.

Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στους αγοραστές και τους νομικούς τους συμβούλους να αντιμετωπίσουν τυχόν ανησυχίες πριν από το κλείσιμο, διαπραγματευόμενοι τους κατάλληλους όρους εντός των συμφωνιών αγοράς ή αναζητώντας διορθωτικά μέτρα μέσω καθιερωμένων νομικών διαύλων, εάν είναι απαραίτητο. Συνολικά, η διεξαγωγή ενδελεχών αναζητήσεων τίτλων παραμένει απαραίτητο στοιχείο των αποτελεσματικών συναλλαγών ακινήτων και των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Προσδιορισμός του ιστορικού ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας

Έχοντας διερευνήσει τη σημασία των αναζητήσεων τίτλων στη νομική επιθεώρηση ενός ακινήτου, είναι πλέον απαραίτητο να εμβαθύνουμε σε μια άλλη κρίσιμη πτυχή: τον προσδιορισμό του ιστορικού ιδιοκτησίας του ακινήτου. Η πλήρης κατανόηση της ιστορικής ιδιοκτησίας ενός ακινήτου όχι μόνο βοηθά στην επαλήθευση της γνησιότητάς του, αλλά βοηθά επίσης στην αποκάλυψη πιθανών νομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν από προηγούμενες συναλλαγές.

Ως εκ τούτου, η απόκτηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με την αλυσίδα τίτλων γίνεται ένα απαραίτητο βήμα για κάθε υποψήφιο αγοραστή ή επενδυτή.

Μια ενδελεχής διερεύνηση του ιστορικού ιδιοκτησίας ακινήτου περιλαμβάνει την εξέταση όλων των καταγεγραμμένων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων, των υποθηκών, των δεσμεύσεων και άλλων σχετικών αρχείων που σχετίζονται με το ακίνητο. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να αποκαλύψουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με προηγούμενους κατόχους, όπως τα ονόματά τους, τις ημερομηνίες απόκτησης ή μεταβίβασής τους και τυχόν εκκρεμείς αξιώσεις ή διαφωνίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματα του τρέχοντος κατόχου.

Επιπλέον, αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ή ψευδών δηλώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές επιπλοκές εάν δεν αντιμετωπιστούν. Αποκτώντας μια σαφή εικόνα του ιστορικού ιδιοκτησίας ενός ακινήτου, μπορεί κανείς να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μετριάσει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές ακινήτων.

Αποκάλυψη Υποθηκών

Κατά τη νόμιμη επιθεώρηση ενός ακινήτου, είναι σημαντικό να εντοπιστούν τυχόν υπάρχοντα εμπράγματα βάρη και υποθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συναλλαγή. Τα βάρη είναι νομικές αξιώσεις επί ενός ακινήτου, συνήθως λόγω απλήρωτων οφειλών, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν πριν το ακίνητο πωληθεί ή μεταβιβαστεί. Οι συνήθεις τύποι δεσμεύσεων περιλαμβάνουν φορολογικά εμπράγματα βάρη και εμπράγματα βάρη μηχανικών
Η υποθήκη είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ενεχύρου όπου ο δανειολήπτης παραχωρεί την περιουσία του ως εγγύηση για ένα δάνειο.

Ο εντοπισμός αυτών των βαρών είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση ότι ο τίτλος του ακινήτου είναι σαφής και εμπορεύσιμος. Για να αποκαλυφθούν αποτελεσματικά τόσο τα βάρη όσο και τα στεγαστικά δάνεια, θα πρέπει να διεξάγονται διάφορες αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων δημοσίων αρχείων, όπως τα γραφεία καταγραφής της κομητείας ή τα τοπικά κτηματολόγιο. Αυτές οι βάσεις δεδομένων μπορούν να παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που συνδέονται με το εν λόγω ακίνητο.

Επιπλέον, η λήψη μιας προκαταρκτικής αναφοράς τίτλου από μια αξιόπιστη εταιρεία τίτλων μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη πιθανών ζητημάτων που σχετίζονται με εμπράγματα βάρη ή υποθήκες. Συνιστάται επίσης να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο ακινήτων που μπορεί να σας βοηθήσει με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αναζήτησης και την παροχή καθοδήγησης για την επίλυση τυχόν βαρών που ανακαλύφθηκαν.

Η διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου της διαδικασίας νόμιμου ελέγχου συμβάλλει στη διασφάλιση της επένδυσής του διασφαλίζοντας ότι όλα τα εκκρεμή χρέη αντιμετωπίζονται πριν από την οριστικοποίηση της συναλλαγής.

Ανίχνευση δουλειών και καταπατήσεων

Η διαδικασία του νόμιμου ελέγχου ενός ακινήτου μπορεί να αποκαλύψει διάφορα βάρη, όπως δουλείες και καταπατήσεις, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αξία και τη χρήση της γης. Οι δουλειές είναι τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα του ακινήτου για συγκεκριμένο σκοπό, ενώ καταπατήσεις συμβαίνουν όταν μια βελτίωση, όπως ένας φράχτης ή ένα κτίριο, εκτείνεται πέρα ​​από τις οριογραμμές σε άλλο ακίνητο. Ο εντοπισμός αυτών των πιθανών ζητημάτων είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι ο αγοραστής γνωρίζει τυχόν περιορισμούς ή πιθανές διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την ιδιοκτησία τους.

Η ενδελεχής εξέταση των εγγράφων τίτλων και οι έρευνες γης μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό υπαρχόντων δουλειών και στον εντοπισμό καταπατήσεων. Οι αναφορές τίτλων συνήθως απαριθμούν τις καταχωρημένες δουλειές στο αντικείμενο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τύπο τους (π.χ. χρησιμότητα, πρόσβαση), την τοποθεσία και τη διάρκειά τους. Ωστόσο, δεν καταγράφονται όλες οι δουλείες. Μερικά μπορεί να καθιερωθούν μέσω μακροχρόνιας χρήσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσεκτική έρευνα γειτονικών ακινήτων και οι συζητήσεις με τις τοπικές αρχές μπορεί να αποκαλύψουν μη καταγεγραμμένες δουλείες που επηρεάζουν την υπό εξέταση γη. Ομοίως, η ανασκόπηση των χαρτών έρευνας μπορεί να αποκαλύψει αποκλίσεις ορίων ή παραβιάσεις που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς κατά τις φυσικές επιθεωρήσεις του χώρου. Αυτή η ενδελεχής ανάλυση διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια συναλλαγή ακινήτων έχουν πλήρη γνώση για τυχόν περιορισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης ή να δημιουργήσουν συγκρούσεις με τους γειτονικούς ιδιοκτήτες.

Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ζώνες

Οι νόμοι για τις ζώνες ρυθμίζουν τη χρήση γης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανάπτυξης των κοινοτήτων. Έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία διαχωρίζοντας τις χρήσεις γης που ενδέχεται να συγκρούονται μεταξύ τους ή να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι νόμοι περί ζωνών μπορούν να περιορίσουν τις εμπορικές εγκαταστάσεις σε κατοικημένες
περιοχές ή να περιορίσουν το ύψος του κτιρίου σε ορισμένες περιοχές.

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ζώνες κατά την επιθεώρηση ιδιοκτησίας, είναι απαραίτητο να επαληθευτεί ότι η προβλεπόμενη χρήση του ακινήτου ευθυγραμμίζεται με την καθορισμένη χωροταξική ταξινόμηση. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αναθεώρηση των τοπικών διατάξεων και χαρτών για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και των περιορισμών ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Επιπλέον, η επαλήθευση εάν έχουν χορηγηθεί τυχόν αποκλίσεις ή ειδικές άδειες για μη συμμορφούμενες κατασκευές ή χρήσεις μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών νομικών ζητημάτων στη συνέχεια. Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη μελλοντικά σχέδια για αναδιαμόρφωση ή τροποποιήσεις σε τοπικούς κανονισμούς που μπορεί επίσης να επηρεάσουν την αξία ή τη χρησιμότητα του ακινήτου. Με την ενδελεχή εξέταση αυτών των πτυχών, μπορεί κανείς να διαφυλάξει την επένδυσή του από απρόβλεπτες επιπλοκές που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς χωροταξίας.

Διερεύνηση οικοδομικών αδειών και παραβάσεων

Η αποκάλυψη πιθανών ζητημάτων οικοδομικών αδειών και η αποκάλυψη παραβιάσεων μπορεί να προκαλέσει ή να χαλάσει μια συναλλαγή ιδιοκτησίας. Οι έμπειροι επενδυτές και οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναγνωρίζουν τη σημασία της διεξαγωγής ενδελεχούς έρευνας σε αυτό το θέμα για την αποφυγή απροσδόκητων οικονομικών και νομικών συνεπειών στη συνέχεια. Η διερεύνηση των οικοδομικών αδειών διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες κατασκευής, ανακαίνισης ή τροποποίησης του ακινήτου έχουν εγκριθεί νόμιμα από τις τοπικές αρχές.

Αυτή η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει την αναθεώρηση αρχείων που σχετίζονται με τη χωροταξία, τη χρήση γης και τη συμμόρφωση με τον κώδικα. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν τυχόν εκκρεμείς παραβιάσεις ή μη εγκεκριμένες εργασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε κυρώσεις, πρόστιμα ή ακόμη και αναγκαστική αφαίρεση μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών. Λαμβάνοντας αυτές τις προφυλάξεις, μπορεί κανείς να μετριάσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και την επένδυση σε ακίνητα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς για μια απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγής.

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών ανησυχιών

Πέρα από την εξέταση οικοδομικών αδειών και παραβιάσεων, μια άλλη κρίσιμη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη νόμιμη επιθεώρηση ιδιοκτησίας είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών περιβαλλοντικών ανησυχιών. Αυτές οι ανησυχίες μπορεί να προκύψουν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μόλυνσης του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων, των επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις και της παρουσίας υγροτόπων ή προστατευόμενων οικοτόπων ειδών.

Η αξιολόγηση τέτοιων θεμάτων όχι μόνο βοηθά στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς αλλά βοηθά επίσης στον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με πιθανή ευθύνη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μια διεξοδική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ανησυχιών συνεπάγεται τη διεξαγωγή Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Τοποθεσιών η οποία συνήθως περιλαμβάνει μια διαδικασία δύο φάσεων.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει μια ανασκόπηση ιστορικών αρχείων και αναγνώριση τοποθεσίας για τον εντοπισμό τυχόν αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών που μπορεί να υποδεικνύουν προηγούμενη ή παρούσα μόλυνση. Εάν εντοπιστούν, πραγματοποιείται μια πιο λεπτομερής έρευνα που ονομάζεται Φάση II για την ανάλυση δειγμάτων εδάφους, αέρα και υπόγειων υδάτων για να ποσοτικοποιηθεί η έκταση της μόλυνσης και να καθοριστούν τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Αντιμετωπίζοντας επιμελώς αυτές τις πτυχές κατά τη διαδικασία νόμιμου ελέγχου, μπορεί κανείς να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την απόκτηση και τη διαχείριση ακινήτων, ενώ παράλληλα προστατεύεται από πιθανές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από απρόβλεπτα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Προστασία από δόλιες μεταβιβάσεις

Η διαδικασία προστασίας από δόλιες μεταβιβάσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών ιδιοκτησίας. Οι δόλιες μεταφορές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες και νομικές επιπλοκές τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές, καθιστώντας έτσι επιτακτική ανάγκη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων
απάτης.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές για τον μετριασμό του κινδύνου δόλιας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδελεχών ελέγχων ιστορικού στα εμπλεκόμενα μέρη, κατάλληλης τεκμηρίωσης και επαλήθευσης της ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας, καθώς και τήρησης νομικών κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών.

Μια αποτελεσματική προσέγγιση για την προστασία από δόλιες μεταφορές είναι η σαφής κατανόηση των προειδοποιητικών σημάτων που μπορεί να υποδηλώνουν πιθανή απάτη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ασυνήθιστα αιτήματα ή πίεση από έναν πωλητή, ασυμφωνίες στα αρχεία ιδιοκτησίας ή την τεκμηρίωση ή ασυνέπειες στο οικονομικό ιστορικό του αγοραστή. Επιπλέον, η αναζήτηση καθοδήγησης από επαγγελματίες νομικούς με εξειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις διασφαλίσεις κατά των δόλιων μεταβιβάσεων και να διασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές διενεργούνται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Πρόσληψη επαγγελματία για διεξοδικούς ελέγχους

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της προστασίας από δόλιες μεταβιβάσεις, καθίσταται ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται ότι διενεργούνται ενδελεχείς έλεγχοι σε ένα ακίνητο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δέσμευση των υπηρεσιών επαγγελματιών που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα.

Τέτοιοι ειδικοί περιλαμβάνουν πιστοποιημένους επιθεωρητές σπιτιού, δομικούς μηχανικούς και ειδικούς περιβαλλοντικών δοκιμών που μπορούν να εντοπίσουν πιθανά ζητήματα σε ένα ακίνητο και να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Η εξασφάλιση των υπηρεσιών αυτών των επαγγελματιών όχι μόνο προσφέρει ηρεμία αλλά βοηθά επίσης στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά την αγορά ή την πώληση ενός ακινήτου. Αξιολογούν σχολαστικά διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της δομικής ακεραιότητας, των ηλεκτρικών συστημάτων, των υδραυλικών εγκαταστάσεων και άλλων ζωτικών στοιχείων για να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι ή ζημιές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία ή την ασφάλεια του ακινήτου.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες επιθεωρητές μπορούν να προτείνουν τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εάν απαιτούνται, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας πριν από την οριστικοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Νομικός Έλεγχος ακινήτου κόστος- Έλεγχος τίτλων κόστος

Το κόστος για νομικό έλεγχο ακινήτου ή αλλιώς η αμοιβή δικηγόρου για έλεγχο τίτλων καθορίζεται από την αξία αγοράς  του ακινήτου. Η αμοιβή δικηγόρου καθορίζεται σε ένα ποσοστό επί % της αξίας αυτής βάση του κώδικα νομικών. Σε κάθε περίπτωση το κόστος προσυμφωνείται εξ’ αρχής και με την προϋπόθεση πως δεν θα ζητηθούν περεταίρω ενέργειες εκτός συμφωνίας από την πλευρά του αγοραστή δεν αυξάνεται σε καμία περίπτωση. Η αμοιβή δικηγόρου για έλεγχο ακινήτου αφορά όλη τη διαδικασία όπως περιεγράφηκε ανωτέρω ή μέρος αυτής σε περίπτωση που ορισμένα σημεία δεν είναι απαραίτητα.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η διενέργεια νόμιμου ελέγχου περιουσίας αποτελεί κρίσιμο βήμα στη διαδικασία απόκτησης ακινήτων. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το ιστορικό ιδιοκτησίας, τα εκκρεμή βάρη, τη συμμόρφωση με τις ζώνες και άλλα πιθανά ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν την αξία και τη νομιμότητα της συναλλαγής.

Επιπλέον, δεσμεύοντας τις υπηρεσίες ενός επαγγελματία για τη διεξαγωγή αυτών των ενδελεχών επιθεωρήσεων, οι αγοραστές μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με δόλιες μεταφορές και απρόβλεπτες περιβαλλοντικές ανησυχίες, διασφαλίζοντας τελικά μια ασφαλή και κερδοφόρα επένδυση στην επιλεγμένη ιδιοκτησία τους.

Νομικός έλεγχος ακινήτου – Έλεγχος Τίτλων ακινήτου.

Δικηγορικό Γραφείο Δευτεραίου Άννα