Με συνέπεια και υπευθυνότητα

Υπηρεσίες

Με την Πολυετή Εμπειρία μας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Παροχή νομικών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Αστικό Δίκαιο

Με στόχο την ταχύτατη και επιτυχέστερη έκβαση, αναλαμβάνουμε υποθέσεις όλου του φάσματος του αστικού δικαίου.

Περισσότερα
3

Οι υποθέσεις Αστικού Δικαίου, οι οποίες πηγάζουν από τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών, αποτελούν ένα από τα κυριότερα πεδία δικαστικής διένεξης. Το γραφείο μας με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και επιτυχία αναλαμβάνει υποθέσεις από όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου και συγκεκριμένα:

 • Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου μεταξύ των οποίων υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας- διατροφής τέκνων, επικοινωνίας γονέων- τέκνων, σύμφωνα συμβίωσης, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία κλπ.
 • Υποθέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου όπως η προστασία των εν γένει εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η διενέργεια ελέγχου τίτλων και η σύνταξη της οικείας εκθέσεως, η παράσταση κατά την σύναψη συμβολαίων αγοραπωλησίας, υποθέσεις κτηματολογίου (δήλωση ιδιοκτησίας, υποβολή αιτήσεων διόρθωσης, κλπ).
 • Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου αναφορικά με την δημοσίευση διαθήκης και την κήρυξη αυτής κυρίας, την αποποίηση κληρονομίας, την έκδοση κληρονομητηρίου, την προσβολή διαθήκης κ.λπ.
 • Υποθέσεις Τροχαίων Ατυχημάτων για την διεκδίκηση αποζημιώσεων σε εξωδικαστικό επίπεδο ή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου
 • Υποθέσεις Ενοχικού Δικαίου όπως συμβάσεις αγοραπωλησίας, μισθωτικές διαφορές, σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών κλπ

Εμπορικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και αρωγή σε δικαστηριακό επίπεδο σε πάσης φύσεως υποθέσεις εμπορικού δικαίου.
Περισσότερα
3

Διεκπεραιώνουμε με ταχύτητα και επιτυχία την σύνταξη, κατάθεση, δημοσίευση, τροποποίηση καταστατικών όλων των νομικών προσώπων και των πάσης φύσεως εταιρειών.

Περαιτέρω, παρέχουμε νομικές συμβουλές και καθοδήγηση αναφορικά με την σύναψη εταιρικών συμφωνιών, συναλλαγών και διαπραγματεύσεων συνεχώς ενήμεροι για τις νέες εξελίξεις στον εν λόγω κλάδο.

Τέλος, συμμορφούμενοι με τις νέες επιταγές που επιβάλλει η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στεκόμαστε δίπλα στον e- επιχειρηματία κατά την ίδρυση του e- καταστήματός του (ηλεκτρονική σελίδα) και παρέχουμε τις απαραίτητες νομικές συμβουλές για την ορθή και νόμιμη λειτουργία του.

Έλεγχος τίτλων

Η παρουσία ενός δικηγόρου κατά την υπογραφή ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου θεωρείται καίρια.

Περισσότερα
3

Μόνο έτσι μπορούν να αποτρέπονται σφάλματα τα οποία μετά την υπογραφή του συμβολαίου δύναται να αποδειχθούν καταστροφικά.

Αρχικά, κάθε υποψήφιος αγοραστής μέσω ενός έμπειρου πρέπει να ελέγξει την νομική κατάσταση του ακινήτου στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (έλεγχος τίτλων ακινήτου). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί εάν το ακίνητο φέρει βάρη (προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες, διεκδικήσεις κ.λπ.). Περαιτέρω απαιτείται επισταμένος έλεγχος για να εξακριβωθεί η σειρά και η αλληλουχία των μεταβιβάσεων καθώς και η νομιμότητα του τρόπου κτήσης του εγγύτερου και απώτερου δικαιοπαρόχου.

Εν συνεχεία και μετά από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εφόσον το ακίνητο είναι «καθαρό» λαμβάνονται αντίγραφα των τίτλων του ακινήτου. Τα αντίγραφα αυτά απαιτούνται για την σύνταξη του συμβολαίου, η υπογραφή του οποίου διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου παρουσία του πωλητή, του αγοραστή και των δικηγόρων αμφότερων των πλευρών.

Όμως η ολοκλήρωση της μεταβίβασης δεν πραγματοποιείται μόνο με την υπογραφή του συμβολαίου. Απαιτείται περαιτέρω και η μεταγραφή αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, όπου και επίσημα πλέον καταχωρείται στην μερίδα του νέου ιδιοκτήτη η κυριότητα του αγορασθέντος ακινήτου.

Εμείς με σύνεση, επιμέλεια και αμεσότητα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντικό αγοραστή ακινήτου προς διευκόλυνση και ορθότερη διαχείριση μιας αγοράς που φαντάζει απλή αλλά ενέχει συνέπειες, σε περίπτωση σφάλματος.

Διαζύγια

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και επιτελεί με επιτυχία υποθέσεις διαζυγίου, με σύνεση και επαγγελματισμό.

Περισσότερα
3

Το διαζύγιο αποτελεί την νόμιμη διαδικασία η οποία απαιτείται προκειμένου να λυθεί ένας νομίμως τελεσθείς πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος. Κατά την διαδικασία αυτή προκύπτουν ποικίλα ζητήματα καίριας σημασίας. Για την επίλυση δε αυτών καθίσταται απαραίτητη η συμβολή ενός δικηγόρου, ο οποίος θα μπορεί να χειριστεί την εκάστοτε περίπτωση ανάλογα με ευαισθησία και με την ιδιαιτερότητα που της αρμόζει.

Το διαζύγιο, που ως ανωτέρω εξετέθη, αποτελεί τον νόμιμο τρόπο λύσεως του γάμου διακρίνεται σε συναινετικό και διαζύγιο εν αντιδικία.

Το γραφείο μας με σύνεση και επαγγελματισμό, μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών αναλαμβάνει και επιτελεί με επιτυχία υποθέσεις διαζυγίου, σεβόμενο την ευαισθησία της υποθέσεως και τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να αντιμετωπίσει σε κάθε περίπτωση, ενώ διεκπεραιώνει και όλα τα λοιπά καίρια ζητήματα που προκύπτουν από αυτό (διανομή περιουσίας, επικοινωνία γονέων- τέκνων, επιμέλεια – διατροφή τέκνων κ.λπ.).

Τροχαία

Είμαστε δίπλα στον εκάστοτε εντολέα μας και συμβάλλουμε τα μέγιστα προς την καλύτερη και επιτυχέστερη εξέλιξη της υποθέσεώς του.

Περισσότερα
3

Δυστυχώς η χώρα μας κατέχει μια «θλιβερή» πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα τροχαία ατυχήματα. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η συμβολή ενός πεπειραμένου δικηγόρου, ο οποίος δύναται να διασφαλίσει τα δικαιώματα και να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις που αναφύονται από τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.

Σημαντική είναι η συμβολή δικηγόρου από τις πρώτες κιόλας ώρες του ατυχήματος. διότι λόγω της ψυχικής έντασης ένεκα του τροχαίου συμβάντος, πλείστες φορές προβαίνουν σε εσφαλμένες ενέργειες που δυσχεραίνουν την πορεία της υποθέσεως και αποδυναμώνουν τα δικαιώματά τους.

Εμείς από την πρώτη κιόλας στιγμή, είμαστε δίπλα στον εκάστοτε εντολέα μας και συμβάλλουμε τα μέγιστα προς την καλύτερη και επιτυχέστερη εξέλιξη της υποθέσεώς του, μέσω όλων των απαραίτητων νόμιμων εξωδικαστικών ή δικαστικών ενεργειών. Κύριος στόχος μας είναι η απόδοση δίκαιης αποζημίωσης στον παθόντα ή στους συγγενείς του μέσω των κατάλληλων και ταχύτερων διαδικασιών σε αστικό και ποινικό επίπεδο.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση ή την υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων, η οποία πολλές φορές είναι απαραίτητη για την ανεύρεση και την επίλυση θεμάτων υπαιτιότητας.

Ιστοσελίδα Καταστημάτων

Είμαστε δίπλα στον e- επιχειρηματία για να οργανώσουμε και να προστατεύσουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας την ηλεκτρονική εμπορική του δραστηριότητα.

Περισσότερα
3

Οι νέες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες ωθούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να δημιουργούν ιστοσελίδες για την προώθηση τον προϊόντων τους και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Πρόκειται για μια διαδικασία που αρχικά φαίνεται απλή δίχως ιδιαίτερες νομικές διαστάσεις. Κάτι τέτοιο ωστόσο ουδόλως ισχύει. Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας για διαδικτυακή πώληση προϊόντων απαιτεί και την συνδρομή δικηγόρου, σε θέματα που άπτονται κυρίως των όρων πολιτικής και απορρήτου.

Η συνδρομή αυτή είναι καίρια και διασφαλίζει τους e- επιχειρηματίες τόσο ως προς τα δικαιώματα όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους.

Σε μια χρονική στιγμή που του ηλεκτρονικό εμπόριο καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ είμαστε δίπλα στον e- επιχειρηματία για να οργανώσουμε και να προστατεύσουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας την ηλεκτρονική εμπορική του δραστηριότητα.

Αποποίηση Κληρονομιάς

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς, ενηλίκων και ανηλίκων, όποιος και να είναι ο τόπος διαμονής σας.

Περισσότερα
3

Καθημερινά συρρέει στα καθ' ύλην στα κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια πλήθος κληρονόμων που επιθυμούν να αποποιηθούν τις επαχθείσες σε αυτούς κληρονομίες, λόγω υπέρογκων χρεών που υπερβαίνουν το παθητικό τους.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι δεν αποδέχεται την κληρονομία, ήτοι ότι δεν επιθυμεί να καταστεί οριστικός κληρονόμος. Η δήλωση γίνεται ενώπιον της γραμματείας του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του, και μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής. Εάν ο κληρονόμος όμως διαμένει στην αλλοδαπή ή έμαθε για την επαγωγή όταν διέμενε σε αυτήν τότε η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για ένα (1) έτος.

Διαφορετικός όμως είναι ο χειρισμός της υποθέσεως όταν πρέπει να λάβει χώρα αποποίηση κληρονομίας και από ανηλίκους.

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία αποποίησης κληρονομίας ανηλίκου τέκνου γίνεται από τους γονείς του κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Η αίτηση κατατίθεται στην έδρα του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ανήλικος.

Η προθεσμία δε για αυτή παραμένει τετράμηνη, εκτός εάν εμπίπτει σε μια εκ των ανωτέρω αναφερόμενων εξαιρέσεων.

Άδεια Διαμονής

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν την έκδοση αδειών διαμονής.

Περισσότερα
3

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία υποθέσεις που αφορούν την διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης αδειών διαμονής. Συγκεκριμένα διεκπεραιώνουμε υπόθεσες που αφορούν την έκδοση ή ανανέωση των κάτωθι αδειών, ενδεικτικά:

 • Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους
 • Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
 • Άδεια διαμονής μακρά διάρκειας
 • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
 • Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
 • Άδεια διαμονής για σπουδές κλπ.

Σύσταση εταιρειών

Διεκπεραιώνουμε με ταχύτητα και επιτυχία την σύνταξη, κατάθεση, δημοσίευση, τροποποίηση καταστατικών όλων των νομικών προσώπων και των πάσης φύσεως εταιρειών.

Περισσότερα
3

Περαιτέρω, παρέχουμε νομικές συμβουλές και καθοδήγηση αναφορικά με την σύναψη εταιρικών συμφωνιών, συναλλαγών και διαπραγματεύσεων συνεχώς ενήμεροι για τις νέες εξελίξεις στον εν λόγω κλάδο.

Μισθώσεις

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία υποθέσεις εμπορικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικίας, παρέχοντας συμβουλές για την επίλυση αυτών τόσο σε εξωδικαστικό επίπεδο όσο και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Περισσότερα
3

Επιπλέον, στεκόμαστε δίπλα σας και παρέχουμε καθοδήγηση και νομικές συμβουλές κατά την διαπραγμάτευση και την σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης.

Κληρονομικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και επιτελεί επιτυχώς υποθέσεις κληρονομικού δικαίου.

Περισσότερα
3

Πλέον συγκεκριμένως, αναλαμβάνουμε υποθέσεις αναφορικά με την δημοσίευση διαθήκης και την κήρυξη αυτής κυρίας, την αποποίηση κληρονομίας, την έκδοση κληρονομητηρίου, την προσβολή διαθήκης κ.λπ.